• By admin
 • 05.07.2020
 • Коментування вимкнуто

Звіт директора Іршавського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1

Іршавської міської ради Закарпатської області

Лесі Михайлівни Чепури

про діяльність закладу освіти в 2019 – 2020н.р.

 

 

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, був проведений аналіз роботи за 2019/2020 навчальний рік.

У своїй діяльності протягом звітного періоду я, як директор Іршавського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1, керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти в цілому та загальної середньої освіти зокрема.

Звіт охоплює основні напрями діяльності освітнього процесу  закладу. Особлива увага звертається на створення у ЗЗСО  належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, виконання вимог нового Державного стандарту. В школі проводиться послідовна робота щодо реалізації стратегії розвитку державної освіти, визначеної законодавством України, Указами Президента України щодо основних напрямків реформування національної системи освіти, Національної доктрини розвитку освіти.

У сучасному суспільстві якість освіти є головним аргументом у забезпеченні високого рівня життєвої й професійної компетентності людини, який би задовольнив потреби особистості, суспільства й держави. Визначення рівня навчальних досягнень учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність насамкінець повинна не просто давати людині суму знань, умінь та навичок, а формувати їїкомпетентності як самоздатність до оптимальних дій.

Іршавський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 орієнтований на навчання і виховання учнів, а також розвиток їх фізіологічних, психологічних, інтелектуальних особливостей, освітніх потреб, з врахуванням їх можливостей, особових схильностей, здібностей. Це досягається шляхом створення адаптивної педагогічної системи, сприятливих умов для загальноосвітнього, розумового, етичного і фізичного розвитку кожногоучня.
Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.
Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, співпрацювати з іншими людьми, творчість, ініціативність, уміння конструктивно  керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми.
Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на формування в здобувачів освіти сучасної наукової картини світу, виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості, формування людини, яка прагне удосконалення та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення завдань, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини,  до культурних традицій в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого, відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби до самоосвіти, саморозвитку, самоудосконалення тощо.
Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень є одним із глобальних завдань сучасної школи
 Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень.
Здійснювалось оперативне керівництво закладом освіти, забезпечувалась його діяльність, ефективне використання і збереження майна, закріпленого за навчальною установою.
Педагогічний колектив вважає, що на сучасному етапі найважливішим є – допомогти кожній дитині досягти успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця учителів закладу, учнів, батьків і громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів.
Результати роботи закладу свідчать про те, що у закладі освіти працюють професіонали своєї праці, які забезпечують високий рейтинг закладу освіти в освітянському просторі міста.
Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на виконання головного завдання – формування у школярів прагнення до навчання, готовність своєю навчальною, а потім і фаховою працею, досягти власного успіху й зробити внесок у громадську, державну справу.
Для реалізації поставленої мети були вирішенні наступні завдання:
 1. Підвищення рівня організації освітнього процесу в закладі освіти.
 2. Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.
 3. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній   процес.
 4. Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу.
 5. Організація різних форм позаурочної освітньої роботи.
 6. Робота щодо забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними кадрами.
 7. Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу освіти до управління його діяльністю.
 8. Робота із звернень громадян з питань діяльності   закладу освіти.
 9. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу освіти.
Аналіз роботи закладу освіти 
за 2019 – 2020 навчальний рік
Аспекти діяльності
   Освітній  процес у 2019-2020  навчальному році організовано відповідно до освітньої програми на 2019 – 2020 н.р. Заклад освіти  здійснював свою діяльність відповідно до Статуту. Освітній процес відбувався в одну зміну.
Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розвитку   мережі класів. На початок 2019-2020 навчального року в Іршавському ЗЗСО І – ІІІ ступенів №1   було 34 класи (849 учнів), з них 1-4 класів – 12, 5-9-х класів – 16, 10-11-х класів – 6.  
З метою створення належних умов навчання та виховання учнів:
-заклад освіти на 100% забезпечений педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом;
-розроблено єдиний режим роботи закладу освіти;
-складено розклад уроків, графік чергування вчителів в закладі освіти та їдальні
-організовано роботу 6 ГПД.
У зв’язку з наявністю дітей, які за станом здоров’я не могли повноцінно займатися на уроках фізичної культури, керуючись висновками медичного огляду, з вересня 2019 року діє  спецмедгрупа.
- Організовано роботу 2 гуртків
- Організовано гаряче харчування учнів.
 - Зобезпечено опалювальний сезон закладу освіти (прийнято на роботу операторів газової котельні, проведено навчання.
Забезпечено підвіз учнів (які потребують) до закладу освіти шкільним автобусом.
Велика увага в закладі освіти приділяється   охопленню дітей навчанням.
Станом на 2 вересня 2019 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 79 учнів (3 класи).
З 12.03.2020 року по 29.05.2020 року у зв’язку з карантином освітній процес відбувався дистанційно.
Мережа класів:
Клас
                         1 клас                                          Всього
Класів всього
 
 
 
 
 
 
 
Учнів
 
 27
 28(інт)
23 
 
   - 
             78
3
 
 
 
 
 
 
 
Клас
2 клас
Класів всього
 
 
 
 
 
 
 
Учнів
 
 26
 33(інт)
 28
 
-
87
3
 
 
 
 
 
 
 
Клас
3 клас
Класів всього
 
 
 
 
 
 
 
Учнів
 
23 
 23
 21
 
-
67
3
 
 
 
 
 
 
 
Клас
4 клас
Класів всього
 
 
 
 
 
 
 
Учнів
 
 28
24 
21 
 
-
73
3
305
(1-4)
 
 
 
 
 
 
Клас
5 клас
Класів всього
 
 
 
 
 
 
 
Учнів
 
 26
 23
 23
 24
-
96
4
 
 
 
 
 
 
 
Клас
6 клас
Класів всього
 
 
 
 
 
 
 
Учнів
 
 30
 30
29 
 
-
89
3
 
 
 
 
 
 
 
Клас
7 клас
Класів всього
 
 
 
 
 
 
 
Учнів
 
 30
 29
31 
 
-
90
3
 
 
 
 
 
 
 
Клас
8 клас
Класів всього
 
 
 
 
 
 
 
Учнів
 
26 
24 
30 
 
-
80
3
 
 
 
 
 
 
 
Клас
9 клас
Класів всього
 
 
 
 
 
 
 
Учнів
 
 18
 25
 19
 
-
62
3
417(5-9)
 
 
 
 
 
 
Клас
10 клас
Класів всього
 
 
 
 
 
 
 
Учнів
 
22 
24 
 20
 
   - 
             66
3
 
 
 
 
 
 
 
Клас
11 клас
Класів всього
127
(10-11)
 
 
 
 
 
 
Учнів
 
 20
20
 21
 
-
61
3
 
 
 
 
 
 
 
Кількість класів у ЗО
34 (849)
 
 
 
 
 
 
 
Кількість учнів (інклюзивне.навч.) у ЗО
1
 
 
 
 
 
 
 
Кількість учнів у ЗО
849
 
 
 
 
 
 
 
Методична діяльність
Упродовж двох   навчальних років уже працюємо в Новій українській школі. Створені кабінети початкової школи. Маємо два класи, які працюють у науково- педагогічному проекті «Інтелект України». У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання учнів 1-2-х класів. Вивчені документи, проведені батьківські збори. Свідоцтва досягнень учнів оформляються згідно вимог.
Аналізуючи роботу вчителів закладу освіти зі шкільної документації, можна зробити наступні висновки, що всі вчителі мають календарно-тематичні плани, які відповідають Державному стандарту загальної середньої освіти. Структура та обсяг календарно тематичних планів відповідає освітній програмі закладу та робочому навчальному плану. Зміст календарно-тематичних планів відповідає очікуваним результатам навчально-пізнавальної діяльності учнів. При плануванні більшість вчителів аналізують результативність своєї діяльності.
            Вчителями закладу впроваджуються освітні технології, спрямовані на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями.
 
Більшість педагогічних працівників закладу освіти використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі, мають достатній розвиток комп’ютерної грамотності, навички впевненого користувача  у використанні комп’ютерних технологій. Розвиток  інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів закладу забезпечується через проведення майстер-класів вчителів інформатики, індивідуальних консультацій, самоосвітньої діяльності.
Педагогічні працівники сприяють формуванню та забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Напрями підвищення кваліфікації відповідають освітній програмі закладу освіти. Окрім курсової перепідготовки при Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти, вчителі ЗО займаються онлайн-самоосвітою. Вони є активними учасниками багатьох інтернет-заходів: вебінарів, конференцій, дистанційних курсів, семінарів. Найпоширенішими освітніми платформами серед педагогічного колективу є студія онлайн-освіти EdЕra (90%), український освітній онлайн-портал для вчителів «На Урок»(73%), спільнота активних освітян «Всеосвіта»(56%).
Одним із головних показників педагогічної майстерності та результативності наполегливої роботи вчителів школи є робота з обдарованими учнями та їх перемоги на І, ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та І, ІІ та ІІІ етапах конкурсу-захисту науково-дослідних робіт Малої академії наук.
 
Починаючи з 12 березня цього року,  заклад освіти працював в умовах дистанційного навчання.  Педагогічна рада закладу визначила деталі освітнього процесу і завершення навчального року.  За цей період перевірка знань та підсумкове оцінювання учнів здійснювалося  віддалено. Було прийнято до  уваги рекомендації листа-роз’яснення МОН від  16 квітня 2020 року,  у якому надано розширені роз’яснення і рекомендації щодо завершення навчального року та оцінювання в умовах карантину і дистанційного навчання.
Було організовано роботу щодо  поточного, формувального та підсумкового оцінювання,оцінювання учнів 1-2-х класів НУШ  та підсумкового оцінювання учнів, які навчаються за індивідуальною планом.
На період карантину запроваджено  гнучкий (дистанційний) режим роботи всіх учителів закладу з метою забезпечення виконання вчителями, асистентами вчителів роботи (організаційно-педагогічної, методичної, наукової тощо).
Розклад занять та робочі години на час дистанційного навчання були  максимально наближено  до звичайних. Робочі години вчителів, які вели дистанційне навчання відповідали навчальному навантаженню та розкладу занять із зазначенням форми роботи (онлайн-консультації, відеоуроки, скайп-, зум-конференції, тестування тощо).
Також  дотримано планів підвищення кваліфікації  при Закарпатському ІППОвчителів закладу в 2020 році, що проводилися з використання технологій дистанційного навчання (порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800).
Проведення нарад здійснювалося дистанційно.
Організовано координування та  контроль за виконанням вчителями навчальних програм, Освітньої програми закладу.
Учителями початкових класів та вчителями-предметникам проводилися навчальні заняття через різні освітні платформи: веб-сервісGoogleClassroom, ZOOM, Skype, Instagram, GoogleHangouts, edpro/videouroky, eschool,Viber, e-mail,  Classtime, сайти «На Урок», «Всеосвіта», зазначено перегляд телеуроків  проєкту «Всеукраїнська школа онлайн» на телеканалах чи YouTube-каналі МОН. Учителі намагалися не перевантажувати учнів домашніми завданнями. 
          Систематично педагогами закладу освіти здійснювалося виставлення оцінок відповідно до безпосередньо проведених навчальних занять у дистанційному режимі із зазначенням тематики навчального матеріалу, домашніх завдань, форми роботи (дистанційні онлайн-консультації, відео-уроки, скайп-конференції, тестування тощо), враховуючи, що навчальні досягнення кожної дитини можуть бути доступними лише для її батьків або законних представників.
          Організовано звітність учителів у довільній формі або за розробленим зразком про проведені заняття та роботу з самоосвіти, а також надання звіту заступнику директора Мелеганич О.Д.
 Методична робота  в Іршавському ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 у цьому навчальному році організовувалася згідно із вимогами Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  Положень «Про загальноосвітній навчальний заклад», «Про методичне об`єднання вчителів», рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти науки України, наказу відділу освіти  «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році», річного плану роботи школи, на основі вивчення результативності освітнього процесу та організації методичної роботи в школі у 2018-2019 навчальному році, аналізу професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їхньої компетентності, з метою реалізації актуальних питань розвитку і вдосконалення професійної майстерності педагогів, підвищення їх інтелектуального, загальнокультурного рівня та рівня психологічної підготовки; вдосконалення організації навчання та виховання дітей; приведення професійної компетентності педагогічних працівників у відповідність із загальнодержавними стандартами на засадах наступності, перспективності та спадкоємності в роботі всіх освітніх ланок.
Методична робота з педагогічними працівниками спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми закладу «Формування ключових компетентностей  і  підвищення  рівня  навчальних компетенційучнів та професійної мобільності педпрацівників в умовах багатовекторної системи неперервної освіти». У ході роботи над проблемою, вирішувалися такі завдання:
- організація роботи з обдарованими дітьми через діяльність, курсів за вибором, МАН, підготовку та проведення олімпіад, участі у різноманітних конкурсах, турнірах, змаганнях;
- підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки педагогічних працівників шляхом диференційованого підходу до організації внутрішньо шкільної методичної роботи;
- мотивація педагогів до використання сучасних підходів в організації навчально-виховної роботи, спрямованих на формування життєвих і предметних компетентностей;
- удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів;
- поширення педагогічного досвіду працівників закладу освіти шляхом публікацій матеріалів на освітніх сайтах;
- забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи та створення власних інтернет-ресурсів;
- підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти навчання;
- сприяння виробленню в учителів умінь і навичок удосконалення самоосвітньої діяльності;
- робота над удосконаленням сучасного уроку;
- професійне становлення молодих учителів тощо.
 
У закладі вироблена система навчально-методичної діяльності, спрямованої на реалізацію освітнього кредо: через співпрацю педагога та учня, високий рівень духовної культури спілкування – до пізнання навколишнього світу в усій його гармонії.
Методична робота закладу будується на діагностичній основі, має практичну спрямованість, відзначається як традиційними, так і нетрадиційними підходами, поєднанням індивідуальних, групових, колективних форм роботи з вчителями.
Тематика теоретичних та практичних занять із педагогічними працівниками, засідань шкільних методичних об’єднань підпорядкована методичній проблемі закладу. Ця система вдало поєднує різноманітні аспекти: організаційні, психолого-педагогічні, роботу з кадрами, роботу з учнями та їхніми батьками, зміцнення матеріально-технічної бази, стимулювання педагогів та учнів до самовдосконалення та самореалізації.
У 2019–2020  навчальному році атестацію пройшли 13 учителів: вперше проходили атестацію 2 педагогів, підвищили фаховий рівень – 4  спеціалістів: Бігарі М.І., Жупанин Б.Ф. та Франчак Є.В. присвоєно спеціаліст вищої категорії, Іванчо Г.М. – спеціаліст І категорії, інші – підтвердили раніше присвоєні кваліфікаційні категорії. Учителька початкових класів Коваленко Н.Д. взяла участь у добровільній пілотній сертифікації педагогічних працівників і першою серед вчителів початкової школи району отримала Сертифікат про успішну сертифікацію відповідно до професійного стандарту «Учитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», завдяки чому була позачергово атестована. Учителі протягом атестаційного пері­оду провели показові уроки та заняття, виступили зі звітами на методичних об’єднаннях, брали участь у педагогічних читаннях, засіданнях педагогічних рад, на яких ділилися своїми здобутками з колегами.
Результатом методичної роботи  педколективу стали якісні показники участі учнів закладу у різних етапах Всеукраїнської  учнівської олімпіади з навчальних дисциплін,  мовно-літературних та мистецьких конкурсах.
Цього навчального року учні закладу  посіли  70 призових  місць на ІІ
(міському) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, 8–переможців Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика та 1 переможець мовно-літературного  конкурсу ім.Т.Г.Шевченка.
Щороку спостерігається якісна та результативна участь команд закладу на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових   дисциплін:  з англійської мови (вч. Химич Н.Д., Демчик О.П.), німецької мови (вч. Бігарі М.І.), української мови та літератури (Кузьма Н.В., Орлицька Н.І.), правознавства (Лізанець А.М.), історії (Лізанець А.М., Бровдій О.В.), математики (Антосяк П.І, Гомоляк Є.О.), хімії (Мелеганич О.Д.), трудового навчання (Матішинець В.І., Марко М.Ю).
         Результати діяльності
Треба зазначити, що всі учнівські команди представлені в повному складі щодо кількості учасників ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із   базових   дисциплін.
Найкращі показники за підсумками ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад   з   базових   дисциплін показали такі учні закладу:
 
1
Новак Ангел
8-Б
Географія
Історія
Хімія
Біологія
І
ІІ
І
ІІІ
2
Ізай Дарина
9-В
Біологія
Історія
Українська мова та л-ра
Трудове навчання
Хімія
Правознавство
ІІ
І
І
ІІІ
І
ІІ
3
Світлик Ірина
11-Б
Українська мова та л-ра
Біологія
Географія
Англійська мова
Правознавство
Фізика
Астрономія
ІІІ
ІІІ
І
І
ІІ
ІІІ
ІІ
4
Брич Наталія
10-В
Фізика
Математика
Хімія
Українська мова та л-ра
Екологія
І
ІІ
ІІІ
ІІІ
ІІ
5
Гусєва Поліна
10-В
Російська мова та л-ра
Астрономія
Правознавство
ІІ
ІІІ
ІІІ
 
 
Аналіз результатів участі учнів закладу в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад   з  базових  дисциплін  указує на достатню підготовку учнів до інтектуальних змагань, про що свідчать здобуті місця, адже вчителі-предметники посилюють роботу із здібними та обдарованими  учнями, більше уваги приділяють індивідуальній та позакласній роботі, а також розвитку нестандартного та логічного мислення, уяви.
Учні закладу, переможці ІІ етапу,  захищали честь ОТГ на ІІІ (обласному) етапі олімпіад із багатьох навчальних предметів.   Двоє учнів  здобули перемогу: Меренич Іванна – учениця 10 класу (ІІІ місце, англійська мова) та Олексик Василь – учень 8 класу( І місце, інформатика). Є успіхи і на ІІ етапізахисту наукових робіт МАН:  Ізай Дарина, учениця 9 класу,посіла 3 місце у секції «Біологія»,  а Вовканич Марія, учениця 11 класу, – 3 місце у секції «Історія». Онисько Наталія – учениця 6 класу, здобувши перемогу на ІІІ етапі, стала учасницею ІV етапу конкурсу ім. П. Яцика.
Чимала заслуга в цих досягненнях вчителів-предметників. Щороку чимало учителів входить до складу компетентного журі ІІІ (обласного) етапу олімпіад: це Химич Н.Д., Франчак Е.В., Бровдій О.В., Мелеганич О.Д., Лізанець А.М., а  Кузьма Н.В. четвертий рік поспіль є членом журі ІV етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Яцика.
Призерами цьогорічного  конкурсу знавців української мови  ім. П. Яцика стали наступні учні нашого закладу:
п/п
ПІБ учня
Клас
Місце
на ІІ етапі
1
Петах Валерія
3
І
2
Лендел Даніелла
4
ІІІ
3
Лендел Софія
5
І
4
Онисько Наталія
6
І
5
Кобаль Вікторія
8
ІІІ
6
Васько Яніслав
9
ІІ
7
Гусєва Поліна
10
ІІ
8
Скоблей Василина
11
ІІІ
 
Мовно – літературний конкурс імені Т.Шевченка:Брич Наталія, учениця 10 класу, – ІІІ місце
 
Оновлено банк даних обдарованих учнів 2-11 класів. За  поданими списками наш заклад нараховує 263 обдарованих учнів у різних сферах: навчання, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, вокал, хореографія та спорт. Серед тих, хто представляв заклад на різних конкурсах та фестивалях такі учні:  11 клас -  Світлик Ірина, Шевчук Анастасія, Вовканич Марія, Скоблей Василина, Світлик Євген;  10 клас – Гусєва Поліна, Брич Наталія  та Гудь Валерія; 9 клас  – Ізай Дарина, Садварій Богдан, Васько Яніслав; 8 клас – Новак Ангел, Горзов Анастасія, Кобаль Вікторія   та багато інших, які захищають честь закладу та міста. 
Традиційним в закладі є проведення предметних  тижнів та  виховних заходів, що включають : написання творів (есе) та творчих робіт, історичних інформацій та повідомлень, предметних інтелектуальних вікторини, брейн-ринги, «Щасливий випадок» та інтелектуальні квести («Ніч у школі» для старшокласників провела Химич Н.Д. та «Цікава математика» для учнів 5-х класів  -  Ганчич Т.М.)
 Крім участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах, цього року учні закладу прийняли активну участь і у різних конкурсах: «Малюнок, вірш, лист до мами», в ІІ (міському) етапі якого учениця 10 класу Брич Наталія посіла І місце (номінація «Вірш»). У обласному конкурсі лис воїну «Історія та сьогодення» Брич Наталія виборола І місце в міському етапі конкурсу та ІІІ місце в обласному етапі. Всеукраїнські он-лайн олімпіади з різних предметів на сайтах «Всеосвіта» та «На урок», обласний конкурс учнівських презентацій «Розвивай привабливість рідного краю» (Куртинець Віталій ІІ місце в області), конкурс творчих робіт до Дня захисника Вітчизни «Напиши лист солдату» (Кузьма Станіслава ІІІ місце).
Щороку учні школи беруть участь у різних Всеукраїнських інтернет-конкурсах: конкурс «Левеня» з фізики –  15 учнів, Всеукраїнський конкурс з англійської мови  «Гринвіч» – 40 учнів. Меренич Іванна, учениця 10 класу  отримала сертифікат (диплом), який надає можливість 1 року навчання та проживання в США, Світлик Ірина – учениця 11 класу здобула   перемогу в першому етапі Міжнародного англомовного конкурсу творчого письма «WriteOn! Ukraine», який проводиться   за підтримки Корпусу Миру в Україні (США). Вона ж отримала Міжнародний сертифікат з англійської мови рівня В2 і за рішенням педагогічної ради в додатку до свідоцтва про повну загальну середню освіту їй буде виставлено 12 балів з англійської мови без здачі ДПА.
Активна робота із впровадження проблемного питання закладу в практику діяльності педагогів велася шкільними методоб’єднаннями вчителів-предметників. На засіданнях зверталася увага на  теоретичні засади з питань розвитку творчої особистості, особистісно-зорієнтовані підходи щодо навчання та виховання, підвищення інтересу до вивчення навчальних  предметів. Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, проводилися згідно із планом роботи. До засідань готувалися педагогічні виставки методичних розробок, показові уроки з подальшим детальним їх аналізом і обговоренням.
Поряд із колективними й груповими формами методичної роботи в закладі освіти особливої актуальності набуває індивідуальна робота педагогів і адміністрації, тому важливо, що педагоги працюють над індивідуальними  науково-методичними темами, які підпорядковані  загальній проблемі закладу.
Проведені предметні тижні, декади мето­дичної майстерності й творчі звіти вчителів показали значний ріст професійної майстерності педагогів. Крім цього, проведення таких заходів сприяло оновленню форм і методів позакласної ро­боти з предметів, естетичному, національ­но-патріотичному вихованню учнів, прищепленню в них поваги і любові до своєї держави.
        
Цей навчальний рік видався особливим, більшу частину ІІ семестру учні навчалися дистанційно. Через ситуацію, що склалася, вчителі перейшли на новий формат проведення уроків. У закладі освіти:
В умовах карантину вчителі працювали з учнями, що перебувають удома, шляхом використання технологій дистанційного навчання з урахуванням матеріально-технічних можливостей. Активно використовувалися навчальні платформи Кластайм, Мій клас, НаУрок, ZOOM, «Всеукраїнська школа он-лайн» по телебаченню та багато різних, в тому числі ті, які пропонує Освіторія. 3 урахуванням надзвичайної ситуації та загальнодержавних протиепідеміологічних заходів, а також в рамках реалізації права на автономію адміністрація закладу запропонувала різні підходи щодо організації та обліку реалізації освітнього процесу, у тому числі здійсненого з використанням дистанційних технологій.  Адміністрація закладу освіти  організувала, координувала та здійснювала  контроль за виконанням вчителями освітніх програм.
Аналіз методичної роботи,  проведеної протягом 2019–2020  навчального року, показав, що у закладі створено належні умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів, для освоєння ними передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій. А саме тому проблеми методичної роботи мають розв’я­зуватись на шляху пошуку не тільки ново­го змісту, форм і методів цієї роботи, але й нового погляду на особистість вчителя. Створення освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами є невід’ємною частину роботи нашого закладу. Так, у закладі освіти функціонує 1(2-й клас) інклюзивний клас, де є 1 учень з особливими освітніми потребами, в якому працює асистент Трикур Г.Ф.                                                                                                                        Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» від 14 лютого 2017 р. № 88 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 863)за рахунок субвенції для цього класу створювалась матеріально-технічна база для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.  У 2019/2020 навчальному році продовжується реформування освітнього процесу.     
                                                                                                                                                                                                                 Освітній процес                                                                                                       1 вересня розпочали першокласники, а другокласники продовжили навчання за новими технологіями, новими програмами, підручниками, інноваційним
освітнім середовищем. Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти. Адже мета НУШ – виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини. Замість запам’ятовування фактів та визначень понять, учні набуватимуть компетентностей. Це – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, цінності та навички, що знадобляться випускникам української школи в професійному та приватному житті.
Педагогічний колектив закладу освіти розпочав підготовку до впровадження положень нового закону «Про освіту», принципів Концепції Нової української школи ще в 2017/2018 навчальному році. Ми визначили три ключові напрями, за якими здійснюється реформування освітнього процесу:
- підготовка педагогічних кадрів;
- інноваційні технології;
- освітнє середовище.
 
              Здійснили внутрішній моніторинг, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти. З цією метою проведено трьохвимірний аналіз діяльності педагогічного колективу по створенню іміджу школи,  мета  якого проаналізувати та дати оцінку сучасному рівню іміджу закладу та визначити можливі шляхи його  покращення:
 

Фактичні результати порівняно з прогнозованими

Виявлені суперечності

Можливі причини суперечностей

Можливі способи розв’язання суперечностей

Цілі і завдання на наступний навчальний рік

Внутрішній імідж:- Створення позитивного мікроклімату в колективах.

- Прогресивність команди адміністрації школи.

- Високий  та достатній рівень професіоналізму вчителів.

- Єдність навчання, виховання, фізичного розвитку.

- Сучасна матеріально-технічна база.

- Естетичний вигляд кабінетів.

- Пропагування шкільних традицій.

- Постійний пошук інновацій.

- Система роботи.школи в проектах, участь у конкурсах.

Зовнішній імідж:

- Сучасний естетичний вигляд школи + екодолина, осучаснені кабінети..

-  Зв’язки з громадськістю.міста

- Впровадження інклюзивного навчання.

- участь школи у Міжнародних та тВсеукраїнських проектах

- Участь у міських заходах.

- пошук інноваційних форм навчання і виховання

- Забезпечення якісного рівнязнань (результати ДПА, ЗНО, міжнародних іспитів).

- Результативність вступу випускників до ВНЗ.

1. Зменшення наповнюваності старших класів порівняно з початковими.2. Зменшення кількості учасників та переможців шкільних, міських,

обласних та Всеукраїнських учнівських олімпіад.

3. Збільшення кількості учнів, що мають середній та початковий рівень навчальних досягнень.

 

1. Перевантаження окремих педагогів.2. Незнання окремими
вчителями сучасних вимог до використання новітніх технологій.

3. Недостатня робота з обдарованими учнями.

4. Недостатня робота з учнями, що мають середній рівень навчальних досягнень (особливо з одного-двох предметів).

5. Невміння педагогів прогнозувати результативність  своєї роботи.

 

 

1.Раціональний розподіл навчального навантаження між педагогами.2. Широке впровадження нових педагогічних технологій навчання.

3. Ефективне використання годин варіативної складової відповідно до потреб учнів.

4. Організація індивідуальної і диференційованої роботи на уроці.

5. Робота з обдарованими учнями всім вчителям-предметникам: участь у роботі МАН, участь  у Всеукраїнськійолімпіаді, участь у конкурсах різногоспрямування.

6. Розвиток творчих здібностей учнів через ефективну систему гурткової роботи.

7. Розвиток інтелектуального рівня школярів.

8. Формування здорового способу життя.

 

1. Вироблення педагогічним колективом спільного  бачення перспектив, формування місії школи, її термінових та перспективних цілей.2. Виявлення очікувань основних учасників освітнього процесу – пелагів, учнів та їхніх батьків.

3. Створення оптимістичного настрою і доброзичливого мікроклімату у вчительському та дитячому колективах.

4. Пропаганда культу колективних традицій, проведення «сімейних» свят.

5. Постійний саморозвиток колективу, об’єднання спільною справою дитячого, батьківського й учительського колективів.

6. Результати, досягнення в діяльності школи (призові місця,перемоги на конкурсах, олімпіадах).

7. Підвищення якості освітніх послуг: внесок школи в розвиток освітньої підготовки учнів, їх вихованості, психічних функцій, творчих здібностей, формування здорового способу життя.

8. Донесення цілей і діяльності школи до «споживачів» – батьків, соціальних партнерів, ЗМІ (поновлення сайту новою інформацією, виготовлення

буклетів, випуск шкільної газети, участь у громадських

заходах).

 

 
Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці є одним із пріоритетних напрямків роботи. Однією з важливих умов для освітнього процесу є безпечне та комфортне освітнє середовище.
Профілактична робота з попередження травматизму на належному рівні. Учні та вчителі обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх. Для цього проводився тиждень безпеки дорожнього руху, відпрацьовуються дії у разі надзвичайних ситуацій, запрошувалися спеціалісти, для бесід з учнями, систематично проводяться інструктажі, тощо. Педагогічний колектив школи обізнаний з алгоритмом дій у разі нещасного випадку чи у разі погіршення стану здоров’я учнів (відповідно наказу Міністерства освіти та науки від 16.05.2019 № 659 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу». У 2020 році у закладі не було жодного нещасного випадку.
Велика увага приділяється щодо дотримання санітарно-гігієнічного стану в закладі. Так, постійно в кабінетах дотримується температурний режим. Заклад забезпечений меблями, у тому числі різних ростових груп. Обладнання більшості навчальних кабінетів дозволяє гнучко використовувати простір під час освітнього процесу. Рівень освітлення відповідає нормативним вимогам. Забезпечення питного режиму – бутильованою водою. Необхідно зазначити, що вчителі проводять  профілактичну роботу щодо дотримання гігієнічних норм, бесіди з учнями щодо важливості дотримання таких норм, на уроках біології та основ здоров’я з питань гігієни проходить актуалізація знань, в класних кабінетах наявні інформаційні плакати. Обладнання  навчальних кабінетів гнучко використовувати простір під час освітнього процесу.
 Велику увагу класні керівники, вчителі-предметники та практичний психолог приділяють попередженню дискримінацій, насилля в учнівському середовищі, навичкам безпечної поведінки в Інтернеті.
У Міжнародний День толерантності заклад освіти вкотре долучився до створення комфортного середовища для кожного з шкільної родини. У рекреації першого поверху протягом дня всі бажаючи мали можливість ознайомитись з розумінням толерантності та її рисами. Приємно зазначити, що велика кількість учнів долучилися до акції «Я – толерантна людина» розмістивши долоньки навкруги Квітки толерантності. Під час перерв учні школи приєдналися до флешмобу «Будьмо толерантні».
Традиційно заклад освіти долучається до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Розпочали з акцій: для дівчат 8-11 класів #Насильству нема виправдання та «Синя стрічка» для учнів та батьків. Психолог провела заняття з елементами арт-технологій «Щаслива родина без насильства», перегляд  та обговорення к/ф «Цирк Батерфляй», к/ф «Світ без насильства», м/ф «Їжачок» та м/ф «Жив собі чорний кіт», бесіду на тему «Тільки не мовчи», усний журнал «Людина починається з добра» для різновікових категорій учнів. 
Також шкільна родина долучилася до проведення Всеукраїнського тижня з протидії булінгу. Педагоги школи провели позакласні заходи, уроки «Стоп булінг» спрямовані на зародження в суспільстві небайдужості до проблеми та  інформування всіх учасників освітнього процесу про запровадження адміністративної відповідальності за вчинення булінгу.
 
        В основу виховної системи Іршавського ЗЗСО І-ІІІст.№1 в   2019-2020  н.р. був покладений принцип  діяльнісного  підходу. Для вдосконалення виховної системи закладу освіти  з  початку нового 2019- 20120  навчального року   працює  модель виховної системи , яка охоплювала всі сфери  життя закладу , а в центрі – було поставлено формування особистості учня з її інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом  на  основі Концепції  національно – патріотичного  виховання учнів.
Модель діяльносного  виховання була забезпечена створенням оптимальної інтеграції, згуртованістю методичного об’єднання класних керівників, творчих педагогічних і учнівських груп, класів, тощо. Це сприяло виникненню в закладі децентралізації управління процесом виховання, колегіальному прийняттю важливих рішень, моделюванню в обов’язках та дорученнях членів колективу.
Для підвищення рівня виховання учнів була запропонована система виховної роботи, основна мета якої полягає у задоволенні інтересів учнів у постійному підвищенні інтелектуального, загальнокультурного та загальноосвітнього рівня. Акцент був зроблений на осмисленні дитиною і підлітком свого власного життєвого напряму, здатності організовувати своє життя, здібності до саморозвитку та неперервному самовдосконаленню. Планомірний вплив на структуру виховної системи став можливий завдяки розвитку і вдосконаленню основних функцій: прогностичної, проектувальної, організаційної, діагностичної, компенсаторної, мотиваційно-спонукальної, діяльної, контрольно-оцінювальної, координаційно-корегувальної тощо.
Одним із головних завдань закладу освіти в 2019-2020  навчальному році було створення умов для розвитку особистості кожного учня, його самовираження в різних видах виховної діяльності. Всі виховні заходи були спрямовані на розвиток творчої активності, формування культури особистості, прилучення до загальнолюдських, національних цінностей. Завданням цих заходів було формування комунікативних здібностей учнів, розвиток їхньої самостійності. Визначені ціннісні пріоритети виховної освіти дітей розглядаються педагогічним колективом закладу освіти як найважливіша складова єдиного освітнього простору. Вона допомогла дітям нагромадити досвід громадянської поведінки, сприяла їх духовному і творчому розвитку, соціалізації, створила необхідні умови для засвоєння духовних і культурних  цінностей, сприяла  вихованню  поваги  до  культури свого  народу, допомогла зробити усвідомлений  вибір майбутньої  професії.
 Більшість учнів нашого закладу   задіяні в  гуртках і секціях. Учні брали участь у виставках і конкурсах, змаганнях,  мають гарні результати, та були нагородженні грамотами. Щотижня   для учнів усіх вікових категорій проводяться декілька форм і видів позакласної та  гурткової роботи , для організації і проведення занять залучаються вчителі – предметники. Заняття орієнтовані на продуктивне навчання: обов’язково щорічно кожний гурток  влаштовує виставку робіт, а гуртки художньої  самодіяльності  кращі  номери показують на звітному концерті для батьків  та вчителів . В закладі освіти працює батьківська громадськість. Цікаво пройшли загальні батьківські збори «Як стати   авторитетом  для своїх дітей.» Традиційними стали   родинні свята. Батьківські збори 1 класів   запам’ятаються надовго дітям і батькам. Концерти для мам учнів початкової школи не залишили нікого байдужим.
        Формуючи в учнів правову культуру, прищеплюючи повагу до прав і свобод людини і громадянина, питання правовиховної, правоосвітньої роботи розглядалось на педрадах, нарадах при директорі, МК класних керівників, раді профілактики. З метою запобігання злочинності проводився рейд «Урок», «Літера «Н» в класному журналі», оновлений соціальний паспорт закладу освіти.
Ведеться   внутрішкільний облік дітей, схильних до правопорушень та відповідна робота з ними. Щодня в   закладі контролюється відвідування учнями навчальних занять, аналізуються пропуски без поважних причин, ведеться профілактична робота. Заходи превентивного виховання, спрямовані на попередження злочинів і злочинності. Зустріч з працівниками кримінальної поліції, прокуратури, служби у справах неповнолітніх. Щороку проводиться тиждень права (за окремим планом).
Військово-патріотичний напрямок покликаний забезпечити морально-політичну і практичну підготовку щодо виконання обов’язку – захисту Батьківщини, військової служби у Збройних Силах України.
Однією з основних ланок роботи  є моральне виховання, яке прищеплює та розвиває у вихованців моральні почуття, міцні переконання і потреби поводити себе гідно.
Учні брали участь у благодійних акціях «Милосердя» допомога одиноким пристарілим людям. Учні, вчителі та   батьки    збирали допомогу дітям – сиротам   (продукти харчування, одяг, засоби  гігієни), було організовано та проведено 2 ярмарки, а на вилучені кошти придбано та встановлено  5 лавочок на майданчику відпочинку та стенд ( сайт).
Учні, вчителі , батьки збирали грошову допомогу онкохворим дітям Іршави , акція «Розтопи своє серце».
Екологічний напрямок виховання ставить за мету формування природоохоронної та екологічної культури особистості, усвідомлення себе частинкою природи. Трудове виховання здійснюється під час виконання трудових обов’язків, передбачених учнівським самоврядуванням: благоустрій закладу, чергування по, їдальні, на подвір’ї.
Громадянське виховання – головна мета закладу. В закладі діє учнівське самоврядування, а старшокласники обирають голову ради, заступників які  очолюють учнівське самоврядування.  
Усі напрямки виховання вимагають ефективних форм і методів роботи з дітьми  цікавих заходів.
Складний процес виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців з урахуванням основних напрямків діяльності учнів.
За період  2019 – 2020 навчального року  було  проведено  3 засідання  МО,  на яких  було розглянуто  питання  планування   виховної  роботи  в класах,  опрацьовані  основні  нормативні  документи з  виховної  роботи,  проводились  психологічні  тренінги,  вивчалась робота,  яку проводили  класні керівники  з профілактики  правопорушень  серед  підлітків,  система  роботи з обдарованими  дітьми,  робота  з батьками, вивчалися новинки педагогічної  літератури  та передовий  педагогічний  досвід.
Класні керівники, педагоги закладу в 2019-2020  навчальному році активно використовували у своїй роботі різні форми і методи діяльності: шкільні та класні свята , екскурсії в державні музеї, тематичні класні газети, консультації, години спілкування.     В інноваційній діяльності закладу активно застосовуються сучасні форми і методи роботи класних керівників: проектні майстерні, презентації усних журналів, ігри-змагання, ситуаційно-рольові ігри, реалізуються цільові програми.
В цьому році були проведені відкриті виховні години:
«День Миру «Дітям світу – сонце й мир» (едина виховна година).
Класна виховна година «Правила поведінки учнів у школі».
Місячник «Увага! Діти на дорозі».
«Молодь проти СНІДУ та наркоманії»
- Конкурс малюнків та листів  «Святий Миколай, подарунки роздавай»;
- єдина виховна  година – реквієм по класах  “Голодний смерч  32-33 років над Україною»;
« Ми нащадки твої Україна»
« Погостини  у осені»
«Україна єдина країна»
« Бути  гідним скрізь і всюди, щоб нести вам радість люди»
« Ти знаєш , що ти людина»
« Дружба найбільший скарб»
Шевченківські дні (за окремим планом) вч укр. мови
  Ефективною можна вважати роботу у напрямі поєднання зусиль педагогічного, батьківського і учнівського колективів щодо виховання учнів: батьків залучають до роботи закладу , до загальношкільних та класних справ і свят, батьки присутні на окремих засіданнях органів учнівського самоврядування, що сприяє відкритості освітнього процесу закладу освіти.
  
 Фінансово – господарська робота
 
 
1. Зроблено ремонт класних кімнат, приміщень;
2. Підшито гіпсокартоном стелі у 2-х приміщеннях (географічний кабінет, 5-А клас);
3. Встановлено стелю «Армстронг» у 2класі, №211;
4. Зроблено капітальний ремонт адміністративного корпусу (1-й поверх);
5. Замінено 6 дер. дверей на пластикові;
6. Замінено вікна у двох класних приміщеннях;
7. Перекладено 121 м2 бруківки при вході;
8. Пофарбовано панелі в усіх коридорах;
9. Придбано старт дошку;
10. Виготовлено проектно – кошторисну документації на капітальний ремонт, утеплення фасаду закладу освіти;
11. Проведено ремонт спортивної зали;
12. Поповнено фонд бібліотеки підручниками.
 
Використано ремонтного матеріалу:
 
№зп
Найменування будівельних матеріалів
Од. вим.
Кількість
Ціна
Сума
 
 
1
Гіпсокартон  KNAUF
12.5 мм (1,20 х 2, 50)
шт.
25
132.00
3300.00
 
 
2.
Гіпсокартон KNAUF
12.5мм(1,20х2,50)вологостійкий
шт.
10
169.00
1690.00
 
 
3.
Багета DS- 2822
шт.
20
23.040
460.80
 
 
4.
Багета DS- 2807
шт.
15
35.200
528.00
 
 
5.
Кутовий профіль ПВХ 20*20 мм
шт.
6.00
29.870
179.22
 
 
6.
Кутовий профіль ПВХ 30*30 мм
шт.
4.00
42.920
171.68
 
 
7.
Шпаклівка Сатен –гіпс Євро фініш 25кг
шт.
2
150.00
300.00
 
 
8.
Шпаклівка Старт (30кг)
шт.
10
140.00
1400.00
 
 
9.
Грунтовка Олімпік акрилова 10л
шт.
2
100.00
200.00
 
 
10.
Кріпильні елементи
шт.
4
91.390
365.56
 
 
11.
Ручка до валика гумова
шт.
5
58.00
290.00
 
 
12.
Валик Елітаколор
шт.
5
54.810
274.05
 
 
13.
Стрічка серпянка 50мм *150м
шт.
1
113.680
113.680
 
 
14.
Фарба матова (10л)
шт.
3
675,00
2025.00
 
 
15.
Барвник Аура 0,25л
шт.
6
52,00
312,00
 
 
 
 
 
 
 
11609,99
 
№зп
Найменування будівельних матеріалів
Од. вим.
Кількість
Ціна
Сума
1
Гіпсокартон  KNAUF
12.5 мм (1,20 х 2, 50)
шт.
15
132.00
1980.00
2
Шпаклівка Сатен–гіпс Євро фініш 25кг
шт.
4
150.00
600.00
3
Шпаклівка Старт (30кг)
шт.
7
140.00
980.00
4
Грунтовка акрилова 10л
шт.
2
100.00
200.00
5
Профіль СД (0,5 мм)
шт
45
57.00
2565.00
6
Профіль УД (0,5 мм)
шт
15
46
690.00
7
Фарба матова (10л)
шт.
1
675,00
675.00
 
ВСЬОГО:
 
 
 
7690,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-          
 
 
 
Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:
-   заклад освіти підтримує свій позитивний імідж;
-   створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб здобувачів освіти;
-   значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);
-   методична робота сприяє модернізації змісту освітнього процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;
-   створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.
 
Тільки в поєднанні спільних зусиль адміністрації закладу освіти, учнів, педагогів, батьків та громадян можливо досягнути очікуваних результатів.
Для здобувачів освіти: оволодіння освітніми компетенціями на рівні Державних стандартів; формування інформативних і нормативних, інтелектуальних і комунікативних компетенцій; створення ситуації життєвого успіху в усіх сферах шкільної діяльності; формування правової та громадянської свідомості; підвищення показників фізичного, психологічного стану здоров’я.
        Для вчителів: підвищення рівня професійної компетентності педагогів; створення комфортних психолого-педагогічних умов для здійснення професійної діяльності; поліпшення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.
        Для адміністрації: активізація діяльності всіх структур школи; упровадження ефективного управління; покращення статусу й іміджу школи.
        Для батьків: встановлення партнерських відносин між родинами учнів та педагогічними працівниками; створення умов для задоволення потреб щодо отримання якісної освіти дітьми; збереження та зміцнення здоров’я дітей.
        Для громадськості: створення позитивного іміджу закладу освіти у соціумі; підвищення конкурентоспроможності серед ЗЗСО міста; збільшення уваги до вирішення проблем навчання і виховання.
Свою подальшу діяльність як директор закладу буду спрямовувати на якісну реалізацію зазначених в Програмі розвитку закладу цілей та завдань, розробленої на основі Закону України «Про освіту», Концепції Нової Української школи.
Дякую за творчу співпрацю всім учасникам освітнього процесу нашого закладу:міському голові, відділу освіти Іршавської міської ради, депутатам, батькам, колегам, здобувачам освіти.

Comments are closed.