СТАТУТ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 • By admin
 • 02.03.2016
 • Коментування вимкнуто


СТАТУТ

ІРШАВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІступенів №1

ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. Загальні положення

1.1. Іршавський заклад загальної середньої освіти №1 Іршавської міської ради Закарпатської області (далі заклад освіти ) – це заклад повної загальної середньої освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на  загальну середню освіту.

1.2. Повна назва закладу – Іршавський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів №1 Іршавської міської ради Закарпатської області

Коротка назва закладу –  Іршавський ЗЗСО№1

1.3. Юридична адреса закладу освіти:

90100, Закарпатська обл., Іршавський район, м.Іршава, вул. Рильського,1

1.4. Іршавський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 №1 є юридичною особою, має гербову печатку, ідентифікаційний номер, бланки та вивіску з своєю назвою;  за своєю організаційно-правовою формою має статус комунального закладу освіти.

1.5. Засновником закладу освіти і власником приміщень, будівель, споруд, які є в користуванні закладу освіти, є Іршавська міська рада.

Органом управління є відділ освіти, охорони здоров’я, культури, сім’ї, молоді та спорту Іршавської об’єднаної територіальної громади (далі відділ освіти ОТГ).

Орган управління здійснює його фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює його статус та мікрорайон обов’язкового обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

1.8. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.9. Головною метою навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти в обсязі Державного стандарту,
 • виявлення і розвиток творчих здібностей учнів з певного навчального предмета чи освітньої галузі;
 • поглиблене оволодіння системою знань і умінь з обраних навчальних предметів, допрофільної підготовки учнів;
 • забезпечення ранньої профілізації з відповідної освітньої галузі, формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії;
 • виховання у школярів здатності до самостійного вибору та прийняття рішення,
 • формування навичок самостійної, науково-дослідної роботи; задоволення пізнавальних потреб та інтересів учнів.

1.10. Головними завданнями навчального закладу є:

 • забезпечення  науково-теоретичної,  гуманітарної, загальнокультурної підготовки обдарованих і здібних учнів;
 • виховання громадянина України;
 • пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей;
 • формування особистості дитини, розвиток  її  здібностей і обдарувань, набуття нею соціального досвіду;
 • створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;
 • надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;
 • оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності,  відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого  ставлення  до свого здоров’я та здоров’я інших  громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.
·   виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти,  трудової діяльності;
·   виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до оточення та довкілля;
·          формування основних норм загальнолюдської моралі;

1.11. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.12. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-                     збереження життя та здоров’я дітей;

-                     дотримання безпечних умов навчально-виховної діяльності;

-                     дотримання державних стандартів освіти;

-                     дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

-                     дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.13. У закладі освіти  навчання здійснюється українською мовою, у класах базової середньої освіти може бути запроваджено функціонування класів з поглибленим вивченням окремих предметів.

За рішенням засновника, за наявності відповідного контингенту учнів, навчально-матеріальної бази, кадрового забезпечення та погодження з відділом освіти Іршавської міськради, органом державно-епідеміологічної служби в закладі можливе відкриття інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

1.14. Заклад освіти згідно з діючим законодавством та в межах коштів, виділених на утримання закладу, має право:

-   проходити в установленому порядку державну атестацію;

-   визначати форми, методи і засоби освітньої діяльності відповідно до законодавства;

-   визначати варіативну частину робочої освітньої програми;

-   в установленому порядку розробляти і впроваджувати експери­ментальні та індивідуальні освітні програми;

-   спільно з позашкільними установами об’єднаної територіальної громади проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-   використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітньої діяльності;

-   бути розпорядником рухомого і нерухомого майна на правах оперативного управління згідно з законодавством України та власним Статутом з дозволу власника;

-   отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб.

1.15. Взаємовідносини з юридичними і фізичними особами у закладі освіти визначаються згідно з чинним законодавством України, угодами, що укладені між ними.

1.16. У навчальному закладі створюються та функціонують:

-  психологічна  служба;

-  медична служба;

-  дитячі об’єднання, гуртки, студії та секції в межах коштів, виділених на утримання закладу;

-  методичні та творчі об’єднання вчителів та інші організації, діяльність яких не суперечить чинному  законодавству.

1.17. Форми організації методичної роботи у закладі освіти визначаються щорічно наказом директора закладу.

1.18. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у навчальному закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

1.19. Класи в навчальному закладі формуються за погодженням з відділом освіти ОТГ згідно з нормативами їх наповненості, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, відповідно до кількості поданих заяв про зарахування.

1.20. У закладі освіти для учнів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня.

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

2.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових освітніх програм із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілів навчання. При складанні робочої освітньої програми використовуються додатки до Типових освітніх програм, у якій передбачені додаткові години на поглиблене вивчення предметів, на предмети інваріантної частини, предмети та курси за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття відповідно профілю класу та індивідуальних освітніх потреб учнів.

Робоча освітня програма закладу освіти схвалюється на педагогічній раді закладу освіти та затверджується директором. Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

На основі освітньої програми закладу освіти, заклад складає та затверджує навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу.

 У разі наявності  класів з інклюзивним навчанням освітній процес у них здійснюється відповідно до робочої освітньої програми ЗЗСО, складеного на основі типової освітньої програми закладів освіти, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

На основі зазначеної робочої освітньої програми розробляється індивідуальна навчальна програма для дітей з особливими потребами з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

2.3. Відповідно до освітньої програми педагогічні працівники працюють за навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками, що мають відповідний гриф МОН України, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, самостійно добирають науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та обладнання, форми, методи і засоби навчання.

2.4. Заклад загальної середньої освіти здійснює освітній процес за груповою та індивідуальною формою навчання.

Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об’єднаннях, товариствах тощо.

Для реалізації програм поглибленого вивчення окремих предметів може залучатись професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, співробітники науково-дослідницьких установ, установ культури.

У закладі освіти може проводитись підготовка учнів за індивідуальними освітніми програмами, пошукова та навчально-дослідницька робота.

2.5. Навчальний рік у закладі освіти починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.6. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри) та режим роботи встановлюються закладом освіти у межах часу, що передбачений річним планом роботи закладу освіти.

Традиційно навчальний рік поділяється на два семестри.

2.7. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.8. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.9. Тривалість уроків у навчальному закладі в 1-х класах становить 35 хвилин, в 2-4 класах – 40 хвилин, 5-11 класах – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з міським відділом освіти та управлінням Держпродспоживслужби.

Тижневий режим роботи закладу освіти затверджується у розкладі навчальних занять.

Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

2.10. Розклад уроків складається відповідно до робочої освітньої програми закладу освіти з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором закладу освіти.

Навчальний заклад здійснює освітній процес за денною формою навчання.

2.11. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі освіти проводяться індивідуальні, групові, гурткові та інші позакласні заняття та заходи, спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдаровань за умови дотримання відповідного гранично допустимого навантаження.

2.12. Освітній процес здійснюється за різними формами: у вигляді спарених уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо. Також формами організації освітнього процесу можуть бути віртуальні подорожі, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та свого Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.  Домашні завдання для учнів 1-их класів відсутні.

2.14.  Заклад освіти може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується міською радою, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти за погодженням з відділом освіти ОТГ, що забезпечує формування державної фінансової політики.

2.15. Позакласна робота проводиться з урахуванням забезпечення всебічного розвитку особистості (обов’язкове проведення гурткових занять, олімпіад, конкурсів, тематичних вечорів, перегляд фільмів, зустрічей із представниками країн, мова яких вивчається і т. д.).

 

 

ІІІ. Оцінювання навчальних досягнень учнів закладу загальної середньої освіти

3.1. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти закладу освіти з базових дисциплін здійснюється відповідно до діючих вимог Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів закладу освіти у системі загальної середньої освіти, розроблених МОН України.

3.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

3.3. У першому класі та І півріччі другого класу дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради закладу освіти може надаватися бальна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. Оцінювання учнів 3-11 класів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною освітньою програмою.

3.4. Заклад освіти може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з міським відділом освіти. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

3.5. Результати семестрового, річного та ДПА доводяться до відома учнів класним керівником, головою атестаційної комісії.

3.6. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування  державної політики у сфері охорони здоров’я.

3.7. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3.8. Учням, які здобули базову середню освіту, що відповідає другому рівню освіти (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до  ЗЗСО профільного спрямування, професійно-технічного закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

3.9. Учням, які здобули профільну середню освіту (11-12-й клас) видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

3.10. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

3.11. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники ІІІ рівня освіти – Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні».

За відмінні успіхи в навчанні випускникам ІІ рівня освіти видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Форми морального і матеріального заохочення за успіхи у навчанні (праці) для учасників освітнього процесу у закладі освіти встановлюються відповідно до чинного законодавства.

3.12. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів навчального закладу.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам закладу освіти свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється центральним органом виконавчої  влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, міським відділом освіти.

ІV. Виховний процес у закладі загальної середньої освіти

4.1. Виховання учнів у навчальному закладі освіти здійснюється під час проведення уроків, у процесі  позаурочної  та  позашкільної роботи.

4.2. Цілі виховного процесу у закладі освіти  визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

4.3. У закладі освіти забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і  воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

4.4. Дисципліна у закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту.

4.5. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

V. Учасники освітнього процесу

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є здобувачі освіти, педагогічні працівники, медичні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

5.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

5.3. Учень – здобувач освіти, який навчається і виховується у закладі освіти.

5.4. Учні  мають гарантоване державою право на:

-  доступність і безоплатність загальної середньої освіти ;

-  вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

-  безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

-  користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною та культурно-спортивною базою закладу;

-  участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-  отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

-  перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини освітньої програми закладу освіти відповідно до чинної нормативної бази;

-  участь у роботі органів учнівського самоврядування;

-  участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

-  повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

5.5. Учні закладу загальної середньої освіти зобов’язані:

-  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не  меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій освітніми програмами та навчальним планом, цим Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до цього статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

-  брати участь у різних видах трудової діяльності (щоденне прибирання класних приміщень, кабінетів; прибирання шкільного подвір’я та пришкільної території, участь у трудових десантах шкільного та міського рівня тощо);

-  дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог  Статуту,  правил внутрішнього розпорядку закладу;

-  дотримуватися правил особистої гігієни;

- дбати про честь, імідж та ділову репутацію закладу освіти.

5.6. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою  батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

5.7. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них  можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

5.8. Педагогічним працівником закладу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну   освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в закладі освіти.

5.9. До педагогічної діяльності у  закладі освіти не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

5.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу освіти, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законами України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

5.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу освіти та затверджується міським відділом освіти Іршавської міськради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження педагогів закладу освіти протягом  навчального року допускається в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочою освітньою програмою, або за письмовою згодою педагогічного працівника, або у разі виробничої необхідності з дотриманням вимог законодавства про працю.

5.12. Керівник закладу освіти призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами центральним органом виконавчої влади, що забезпечує   формування  державної  політики  у  сфері  освіти, правилами внутрішнього розпорядку.

5.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочою освітньою програмою, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність закладу, здійснюється лише за їх згодою.

5.14. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель – методист», «педагог-організатор – методист» та інші.

5.15. Педагогічні працівники закладу освіти мають право:

-  вільно обирати педагогічно доцільні форми, методи і засоби роботи з учнями;

-  самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, які не шкодять здоров’ю учнів;

-  брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів та інших  органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією освітньої роботи;

-  обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-  проходити атестацію та сертифікацію для здобуття відповідної  кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

-  проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-  вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

-  на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-  об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-  порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі, гідності.

5.16. Педагогічні працівники закладу загальної середньої освіти зобов’язані:

- забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти;

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

-  контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

-  нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує   формування  державної  політики  у  сфері  освіти,  доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

-  сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

-  виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-  виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

-  виховувати в учнів та вихованців шанобливе ставлення до батьків,  жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-  дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів, вихованців та їх батьків;

-  постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази і розпорядження керівника закладу, органів управління освітою;

-  вести відповідну документацію.

5.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут,  правила внутрішнього розпорядку, не  виконують посадових обов’язків, умов трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

5.18. Права, обов'язки та соціальні гарантії інших працівників та  допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.
5.19. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я учнів та вихованців згідно із законодавством.

5.20. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

-  обирати заклад освіти;

- обирати форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування;

-  звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів  громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

-  брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування  та у відповідних державних, судових органах;

-  відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг.

5.21. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

-  забезпечувати відвідування дитиною навчальних занять, своєчасно повідомляти адміністрацію закладу освіти про можливість відсутності або хворобу дитини;

-  створювати умови для здобуття дитиною профільної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-  забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту  закладу загальної середньої освіти;

-  поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

-  слідкувати за станом здоров’я дитини; постійно дбати про її психічний  стан, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей;

-  виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної мови, регіональних мов або мов меншин, рідної мови; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-  виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини.

5.22. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких  осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

Відвідування дитиною закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

 

VI. Управління закладом загальної середньої освіти

6.1. Управління закладом освіти здійснюється його засновником, відділом освіти, охорони здоров’я, культури, сім’ї, молоді та спорту Іршавської ОТГ.

6.2. Безпосереднє керівництво закладом здійснює її директор. Директором навчального закладу може бути громадянин України,  який має  вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів закладів загальної середньої освіти у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує   формування  державної  політики  у  сфері  освіти.

6.3. Директор навчального закладу вибирається на посаду на конкурсній основі згідно із законодавством України. Директор діє на контрактній основі.

6.4. Заступники директора призначаються і звільняються з посади директором закладу освіти відповідно до чинного законодавства та за погодженням відділу освіти.

6.5. Директор закладу загальної середньої освіти:

‒  здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

‒  організовує освітній процес;

‒  забезпечує контроль   за   виконанням   навчальних  планів  і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

‒  відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої  освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

‒  створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

‒  забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

‒  розпоряджається в  установленому порядку майном  закладу та його коштами;

‒  підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

‒  сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

‒   забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

‒  проводить заходи щодо запобігання тютюнопаління, вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

‒  контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

‒  видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

‒  вирішує питання прийому та відрахування учнів, вихованців;

‒  призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

‒  приймає на роботу та звільняє з роботи працівників навчального закладу;

‒  здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

‒  несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником,  органами  місцевого самоврядування;

‒  діє від імені закладу, представляє його на всіх рівнях, в установах та організаціях, судах та інших органах;

‒  укладає господарські та інші угоди у межах своїх повноважень;

‒  доручає учасникам освітнього процесу виконання відповідних функцій (в межах своєї компетенції);

‒  забезпечує моральне заохочення творчої праці та ініціативи працівників у межах своєї компетенції;

‒  має право на викладацьку роботу за фахом згідно кваліфікаційної категорії та педагогічного звання, заміну уроків, лекційно-семінарську, науково-методичну роботу;

‒  затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників навчального закладу;

‒  контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

‒  організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

‒  вирішує інші питання, визначені законодавством, органом управління закладу, Статутом, Контрактом до повноважень директора закладу освіти;

‒  щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

6.6. Директор освітнього закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

6.7. Засідання педагогічної ради проводяться за потребою, але не менш як чотири рази на рік.

6.8. Педагогічна рада розглядає питання:

-  удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- планування та режиму роботи закладу;

- варіативної складової робочої освітньої програми;

-  переведення учнів до наступного класу, їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

-  підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої  ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-  участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими закладами освіти та науковими установами;

-  затвердження заходів щодо зміцнення здоров’я учнів;

-  визначення шляхів співпраці з сім’ями дітей шкільного віку;

-  морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи;

-  морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які  беруть участь в організації освітнього процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу  за  невиконання  ними  своїх обов’язків;

-  педагогічна рада розглядає також інші  питання,  пов’язані  з діяльністю закладу.

6.8. Органом  громадського  самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу  визначаються  цим Статутом, положенням про загальні збори (конференцію) колективу закладу і колективним договором. Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

6.10. У закладі освіти за рішенням загальних зборів (конференції) колективу можуть створюватися і діяти рада закладу освіти, діяльність якої регулюється цим Статутом та положенням про раду закладу освіти, а також учнівський комітет, методичні об’єднання, комісії тощо положення про які розробляє і затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

До складу ради закладу обираються представники  педагогічного колективу, здобувачі освіти ІІ та ІІІ рівнів освіти,  батьки і представники громадськості у рівній пропорції.

 

VII. Матеріально-технічна база

та фінансово-господарська діяльність

7.1. Майно, що передано засновником закладу, належить відділу освіти на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

Збитки, завдані закладом освіти внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інвентар, інші матеріальні цінності, вартість  яких відображено у балансі.

7.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.4. Для забезпечення освітнього процесу із дотриманням діючих нормативних актів база навчального закладу включає: класні приміщення, навчальні кабінети, бібліотеку, комп’ютерні кабінети,  спортивну, актову зали, медичний кабінет, їдальню, майстерні, а також приміщення для технічного та  навчально-допоміжного персоналу.

7.5. Заклад освіти має земельну ділянку, де розміщуються спортивний та дитячий ігровий майданчики.

7.6. Заклад комплектується і працює за індивідуальним штатним розкладом, складеним згідно рекомендацій центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і затвердженим відділом освіти Іршавської  міської ради

7.7. Фінансування закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства. Фінансово-господарська діяльність проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

Фінансування закладу здійснюється за дорученням засновника відділом освіти Іршавської міської ради відповідно до законодавства.

7.9. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі її кошторису.

7.10. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

7.11. Надходження із загального фонду місцевого бюджету.

7.12. Кошти спеціального фонду місцевого бюджету:

‒  надходження від надання платних послуг, які передбачені чинним законодавством;

‒  доходи від здачі за погодженням із засновником в оренду приміщень, споруд, обладнання;

‒  кошти фізичних та юридичних осіб, гранти та дарунки (у вартісному обрахунку), одержані на конкретну мету;

‒ благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

‒ кошти єдиного цільового фонду міської ради;

‒  інші надходження, незаборонені законодавством України.

7.13. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетне асигнування закладу освіти не зменшується. Бюджетне асигнування та позабюджетні кошти не підлягають вилученню та використовуються виключно за призначенням.

7.14. Заклад загальної середньої освіти є неприбутковою організацією.

Забороняється розподіл отриманих закладом доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, органу управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

У разі припинення діяльності закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи  закладу освіти передаються одному або кільком іншим закладам освіти або зараховуються до доходу міського бюджету.

Доходи (прибутки) закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

7.15. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної  політики у сфері освіти. Бухгалтерський облік закладу здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Іршавської міської ради.

7.16. Заклад освіти має право згідно із законодавством на придбання  та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами  підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.

7.17. Звітність про діяльність навчального закладу ведеться відповідно до законодавства. Заклад освіти оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога  із зазначенням їх вартості,  а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

VIІІ. Міжнародне співробітництво

8.1. Заклад загальної середньої освіти за наявності  належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, благодійних фондів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з  міжнародними  організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. Заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

8.3. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

ІХ. Контроль за діяльністю закладу загальної середньої освіти

9.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти державним та громадським контролем.

9.2. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну  політику у сфері освіти, відділ освіти Іршавської міської ради.

9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка  проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

 

X. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймає засновник або суд.

10.2. Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

10.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання  закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України.

10.4. При реорганізації чи ліквідації навчального закладу учням, які навчаються у ній, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до законодавства України, працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до Кодексу законів про працю України.

Comments are closed.